Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Архив
Постинг
04.05.2012 16:51 - РОДИТЕЛИТЕ ИЗГУБЕНИ В ДЪРЖАВНАТА МАТРИЦА ОТ ПРЕДПИСАНИЯ
Автор: chara Категория: Политика   
Прочетен: 28556 Коментари: 76 Гласове:
88


Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg

 

Ще отглеждаме ли и децата си по държавен стандарт също като “щастливите кокошки”  

      Половин година след публикуване проекта на Закон за детето, предложен от Министерство на труда и социалната политика (МТСП), аргументите “против” сякаш не спират да се увеличават. На проведената на 05 април 2012 г в Софийския университет дискусия, организирана от Клуб “1-ви ноември”, защитници на законопроекта нямаше. Отсъстваха и авторите му. Представители на държавни институции, ангажирани с новия  закон, също липсваха. Уважилите дискусията граждани чуха доводите “срещу” проекта на  Национална мрежа на родителите, огласени чрез Гаяне Минасян, Гражданска инициатива за семейството,  чрез координатора Явор Ганчев, “Свобода за всеки – адвокати” чрез адв. д-р Виктор Костов, Младежка организация на СДС чрез  Гергана Николова. 

     Пороците на обсъждания проект на Закон за детето, повод за негативната реакция на членовете на неправителствени граждански организации, могат да се сведат до следното. 

     Първо. Новият нормативен акт е предложен за обсъждане без мотиви и без анализ на  действащата правна уредба, макар това да е  императивно изискване на Закона за нормативните актове (чл. 26); страда от липса на правна яснота; хаотичен, многословен, излишно преуреждащ вече уредена материя  в съществуващи закони -  Семеен кодекс, Закон за закрила на детето, Закон за защита от домашно насилие, Закон за народната просвета, Закон за здравното осигуряване.  

     Второ. С претенцията да закриля не само децата в риск, а всички деца, създава предпоставки за агресивна намеса в правото на неприкосновеност на личния живот, гарантирано от чл. 32 на Конституцията на Р България и  чл. 8 на  Конвенцията Законопроектът  отваря  широко вратата на държавните чиновници за намеса в отношенията родители-деца при това “незабавно” (чл. 3 т. 22) в рамките на 24 часа. Въвежда се механизъм за игнориране на семейството чрез достъп на социалните работници до децата през главата на родителите под благовидния предлог  защита на “най-добрия интерес на детето”,   допускайки възможност за субективна и безотговорна преценка от страна на държавните служители въз основа на мъгляви определения  относно компрометиран детски интерес. 

     Трето. Под предлог защита правата на децата, проектът отнема права на родителите в полза на държавата в разрез с международни документи, по които България е страна -  Всеобщата декларация за правата на човека, чл. 26, ал. 3, Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи (ЕКПЧ), Протокол 1, чл. 2, , Международен пакт за гражданските и политическите права чл. 18, ал. 4, не гарантира правна сигурност т.е. не е предвидим по отношение на своите последици за лицата, които могат да бъдат засегнати от нормите му и те няма да могат да направляват действията си по подходящ начин. 

     Четвърто. Законопроектът драстично  завишава правата на държавата за сметка на правата на родителите,  нарушавайки баланса между тях. Правата на родителите са изместени от задължения и отговорности и сведени единствено до грижа за децата.  Правото на родителите да отглеждат и възпитават децата според собствените си убеждения и възгледи е неглижирано, което е в пряко  противоречие с чл. 47 (1) на Конституцията, според който отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Проектът за Закон за детето оставя на родителите спомагателна (поддържаща) роля за развитието на детето и  задължението да изпълняват предписанията на държавните чиновници.  

Умишлено или не, думата “възпитание” отсъства, заменена е с “подкрепа”, а вместо определение за “родители”, има такива за “лица, които полагат грижи за детето” (чл. 3 т. 16), “близки на детето” (чл. 3 т. 18), “самотен родител” (чл. 3, т. 21). 

     Пето. Проектозаконът разглежда правата на детето извън контекста на отговорностите и правата на родителите, извън контекста на семейството. Детето става субект на права, а държавата – техен носител. Нейни служители отнемат, санкционират, преценяват кое е най-добро за детето, посредничат в отношенията родители-деца. 

     Шесто. Проектозаконът е прекалено рестриктивен.  Липсва достатъчна защита на родителите срещу произволни действия от страна на държавата, от злоупотребата с власт или превратното й упражняване от държавни чиновници, които могат да действат на принципа на “моркова и тоягата” особено по отношение на семейства в затруднено финансово положение чрез социалните помощи (награда) и заплахата за отнемане на децата (наказание). 

     Седмо. На интереса на родителите, които са най-подходящи и  в  най-добра позиция да отглеждат децата си не се гледа със зачитане. Вместо това законодателят създава заблуда, твърдейки, че “най-добрите интереси на детето” са от първостепенно значение по отношение на неговото отглеждане, като в същия момент онова, което прави е подмяна на обективния стандарт за най-добрия интерес на детето със създаден от държавата стандарт, също като стандарта за “щастливите кокошки” или стандарта “Стара планина” . Родителите, които не спазват предписания стандарт, се санкционират с отнемане на детето. 

     Чл. 77. (2) Когато най-добрите интереси на детето налагат това, дирекция "Социална подкрепа" може да поиска и ограничаване на родителските права.”  

     Осмо. Законопроектът изобилства от общи и недефинирани термини, което предполага свободно тълкуване и злоупотреби, например: 

     “Чл. 3. т. 8. „дете, трайно непосещаващо училище” е дете, което не посещава задължително училищно обучение за повече от 1 месец в рамките на една учебна година;”  Отсъствието повече от месец от училище автоматично фокусира вниманието на закона върху детето без да държи сметка за причината за отсъствие, която би могла да бъде продължително заболяване, каквито често се срещат сред по-малките деца. 

     “Чл. 3. т. 9. „дете в риск” е дете, което има нужда от закрила” – тази дефиниция дава възможност на прилагащите закона чиновници  субективно, свободно, несанкционирано и според въображението си да поставят  децата в категория  “деца в риск”, което автоматично задейства санкциониращите механизми на закона. 

     “Чл. 3. т. 27. „психическо насилие” са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отношение”. “Другите форми” на отрицателно отношение са оставени на преценката на прилагащите закона. Чиновниците решават кое е вредно и кое не за детето. Мнението на родителите в случая няма никакво значение. Те са длъжни единствено да спазват предписанията под страх от санкция – лишаване от родителски права и отнемане на детето.

     “Чл. 123 (1) Осиновяване без съгласие на родителя се допуска, когато той трайно не полага грижи за детето и не дава издръжка или го отглежда и възпитава по вреден за развитието му начин.”

     “Чл. 187. (1) Специализираните органи на Министерството на вътрешните работи могат: да настанят детето в специални помещения, като не допускат контакт с лица, общуването с които има вредно въздействие върху него”. И в двата цитирани члена “вредността” за детето се преценява от прилагащите закона чиновници. Те определят и  критериите за вредност и степента на вредност. Родителите нямат шанс за защита, понеже дефинирането на “вредността” е аморфно и на практика без граници.  

     Проектозаконът претендира да дефинира категории, които никога на са били сфера на държавен контрол. Родителите са призвани да се съобразяват с “желанията и чувствата” на детето, което не винаги е разумно (детето може да желае цял ден да гледа Биг Брадър сладко похрупвайки чипс пред екрана или да играе на компютъра игри, провокиращи агресия) 

     “Чл. 7. (2) Най-добрите интереси на детето се определят въз основа на оценка на следните обстоятелства:

   

1.      възраст, пол, минало, степен на зрелост, здравословно състояние, образование и други характеристики на детето;

   

2.      желанията и чувствата на детето.”

 

     Представянето на императивни задължения като права е твърде странно и объркващо.  

     Чл. 28. (1) Всяко дете има право на безплатни задължителни имунизации и профилактични прегледи

     Чл. 34. (1) Детето има право на предучилищно и училищно образование 

      (2) Предучилищното образование е задължително за дете, навършило 5 години. Училищното образование е задължително за дете, навършило 7 години и продължава до навършване на 16 години”.

     Девето. Законопроектът въвежда процесуално недопустим институт “анонимен сигнал” при това с давност две години, насърчавайки доносничеството като мярка за защита на детето от насилие.  

     “Чл. 210. (3) Анонимни жалби и сигнали, с изключение на тези, които се отнасят до насилие над дете, както и такива за нарушения, извършени преди повече от две години, не се разглеждат.” 

     Казуса за  злонамерен донос обаче въобще не е разгледан, а той не е за изключване особено в случаи на “разчистване на сметки” или като форма на изнудване. Правата и защитата на родители и деца, жертва на подобен сигнал – не са уредени в законопроекта. 

     Десето. Докато на родителите и настойниците е вменено задължение да не използват насилие, принуда и други методи, накърняващи достойнството на детето (чл. 46 ал. 2), то за попечителите и лицата, осигуряващи заместваща грижа по силата на глава шеста на законопроекта, няма такова ограничение.  

     Единадесето. Едно от малкото права, “запазени” от авторите на законопроекта за  родителите е достъпа до програми за  насърчаване на “позитивно родителство” (чл. 9 (1) т. 5). Защо и как е избрано точно “позитивното родителство”, за което информацията е изключително оскъдна, а не “естественото родителство” например, което има немалко привърженици, няма как да знаем т.к. мотиви към законопроекта липсват. Въведено като препоръка от Съвета на Европа с Rec (2006)19  “позитивното родителство” приложено на принципа копи/пейст в законопроекта за детето не се вписва във философията на предлагания нормативния акт т.к. препоръчва на страните членки “да признаят основополагащата природа на семейството  и ролята на родителите, да подхождат положително към потенциала на родителите, признавайки собствения им опит и познаването на собствените им деца” и т.н. все неща, които не импонират на концепцията на закон, в който по думите на един от авторите му (В. Тодорова), родителите права нямат, компетентността им да отглеждат и възпитават е отхвърлена, а държавата е всезнаеща, всеразбираща,  всеконтролираща и гарант за правата на децата. 

     Дванадесето. Тринадесето и т.н. Законопроектът допуска дискриминация на деца заради гражданска позиция и поведение на родителите им. И още, и още …        

     Откровенията на част от авторите и подкрепящите проекта, споделени волно или неволно в публичното пространство,  засилват опасенията и дават допълнителни аргументи към съпротивата срещу закона. Според Валентина Симеонова (един от авторите) и  Иванка Шалапатова (фондация “За нашите деца”), достойнство на законопроекта е, че за пръв път сред правата на детето е уредено правото на живот, макар Конституцията на Р България в чл. 28 да прогласява, че всеки има това право. Диана Вакарелска, Директор Социална политика и планиране, УНИЦЕФ признава, че “желанието не е да отнемаме децата, а да ги ДАДЕМ НА ТЕЗИ, които НАЙ-ДОБРЕ се грижат за тях”. 

     По странната логика на държавата децата се нуждаят единствено от отглеждане, обгрижване и подкрепа при това съобразно стандарта, очертан от предписанията на чиновниците. Също като конвейрно отглежданите “щастливи” кокошки.  “Феноменалната” философия за родителството, заложена в проекта на Закон за детето,  провокира все по-силно отекващи негативни реакции на гражданите, отказващи да влязат в Матрицата на анонимната административна целесъобразност. Изходът от битката за права все още предстои.

  

Светла Василева

Гласувай:
881. mt46 - Привет, Светла!
04.05.2012 17:08
Предлагам да се запише в закона:
... с приоритет да се закрилят децата, рожби на ДС, МС, НС, НСБОП... :)
цитирай
2. dorichela - Законът гласи, че всяко малко ке...
04.05.2012 17:18
Законът гласи, че всяко малко келешче, при неизпълняване на желанията му от родителите, същите ще бъдат наказвани. Ама нека, нека остане в сила, та разни лигави дечица да ги отнемат от мама и тати, дето им угаждат на акълите да ги видя после по социалните домове какво ще правят :)

А като махнем злобата ми настрани, законът е нелеп :)
цитирай
3. chara - mt46 Предложи им! Все още събират мнения! Май!
04.05.2012 17:20
:)
цитирай
4. chara - dorichela В закона има толкова поле за развихряне на фантазията на чиновниците,
04.05.2012 17:21
че ми спира дъха ...
Дано не стане факт!
:)
цитирай
5. gocho52 - Едната певица от АББА е родена по заповед...
04.05.2012 17:40
Хитлер накарал 500 000 истински арийци да правят на шведките деца за Райха.
Как не са предложили още това и у нас?!...
цитирай
6. yotovava - Поредната недомислица в тъжната ни държава.,
04.05.2012 17:48
А мен тепърва ме чака и пубертет, засега се справяме, все още сме на 9. Но после.
цитирай
7. chara - gocho52 Ех ама и ти ...
04.05.2012 18:42
:)
цитирай
8. chara - yotovava Валя, преживява се!
04.05.2012 18:43
Ще видиш!
:)
цитирай
9. haralanov - Последното нещо...
04.05.2012 19:07
Последното нещо, което ме интересува е тая държава!!!
Нарочно се изразявам така но знам,че ме разбираш!
цитирай
10. yotovava - Ясно е, че се преживява.
04.05.2012 19:11
Но си спомням каква съм била аз лично. И в една такава възраст много лесно можеш да "намразиш" родителите си и да се превърнеш в обвиняем. Изобщо законът е писан сякаш от малоумници, без участие на педагози и психолози.
цитирай
11. chara - Знам Минчо!
04.05.2012 19:18
:)
цитирай
12. chara - Валя, законът има претенция да е за всички деца, ама тръгва предубедено,
04.05.2012 19:23
опирайки се на казуси, регламентирани в други закони - за домашно насилие и т.н.

Няма защита, никаква, за родителите, от злонамерен донос срещу тях заради заемана гражданска позиция например ...

цитирай
13. balgarski7vinarki - Strasburg
04.05.2012 19:48
Chakat oshte hiljadi spekulazii s jivota u nas.
цитирай
14. kostadin - Остава в сила старото и изпитано ...
04.05.2012 20:02
Остава в сила старото и изпитано правило -разделяй и владей .Сега усилията са носочени към единствената основна социална единица -семейството.Искат да ни превърнат в животни.
Пазете децата си!
цитирай
15. chara - balgarski7vinarki дано не се стига до Страсбург!
04.05.2012 20:09
:)
цитирай
16. chara - kostadin Да, съгласна съм!
04.05.2012 20:10
:)
цитирай
17. voxpop - Здравей Чара, моите деца вече не ...
04.05.2012 20:13
Здравей Чара,
моите деца вече не живеят в България, техните деца също. Даже са родени там.
Все повече млади българи предпочитат да сключат брак и да родят в Европа.
Естествено остават да живеят там - в която и да е уредена европейска държава.
Колкото и да е парадоксално, много по-вероятно е да запазят националната си идентичност и човешкото си достойнство и самочувствие извън нашите географски ширини.
Поздрави!
цитирай
18. bven - Тези закони са направени в интерес на държавата и нейните органи!
04.05.2012 21:19
Изобщо не се грижат за децата и родителите. Същото се отнася и за правата на всички граждани на тази страна - както се казва: всички са равни, но някои са по-равни. В случая по-равни са всички, които доят законите и не ги спазват, а само си услужват с тях. Примери много:
lambo.blog.bg/politika/2011/03/08/iz-djunglata-na-detskite-pomoshti-v-mangalistan.701960
http://bojo12345.blog.bg/politika/2012/05/02/za-decata-za-maikite-i-za-bylgarite.948724
Влезте в коя да е социална служба и ще видите как на всеки му кипи и ври от неуредиците, защото целта е именно за има неуредици.
Така е и продължава, защото ние не сме се осъзнали още.
Поздрави за камбаната, Светла! Да се чуе надалеко!
цитирай
19. kleotemida - Този законопроект някака ми зап...
04.05.2012 21:26
Този законопроект някака ми заприлича на "Кошерът на Хелмстрьом" на Франк Хърбърт.
Защо ми се струва, че някак "градивно" и целенасочено ни водят натам?
А нашите законосъчинители май са първите, които са готови да услужат с утробите на българските майки за по-бързата реализация на "проекта"...
цитирай
20. dedenze - Проекто закона е една тъпа интерпретация на политическия "живот".
04.05.2012 21:34
Под натиск на ЕС той е бездарно преписан от други закони включително и на САЩ. Основната идея е да се събират пари под формата на глоби от "неизправни" родители, веднага възниква въпроса, какво ще вземат например на циганите и като им отнемат родителските права, какво става еми те това и чакат(Остави детето, спаси магарето....) !?
Славянските народи имат по- друго отношение за децата си, това въобще не се третира....
Обърнете внимание на определението за дете !?
http://dedenze.blog.bg/politika/2011/12/29/shto-e-zakon-za-deteto.874014
цитирай
21. evrazol - Аналогията с изискванията за щастливите кокошки е пълна
04.05.2012 21:37
Вероятно някой малоумен законодател е създал този текст с идеята да решава циганския въпрос. Но понеже в официален текст не може да се постави такъв въпрос тъпотията на законодателя го е принудила да ни сложи всички под един знаменател.
А че текстовете са насочени предимно към циганските деца си личи от километър.

Но какво ли се чудя?

Ако и това недоносче не ни извади от летаргията, ще означава, че който от където ни хване, ще може да ни ощастливява .

Представям си как в деня на второто четене на закона 500 майки окупират с детски колички парламента. Въоръжени точно с яйца от щастливи кокошки. Белким посерковците вътре разберат, че не сме мърша. Изключително удобен момент да се заявят всички искания за майчинство, здравеопазване, образование за децата ни. А срещу майките - Фидоска, с целия си блясък.

Ама такава демонстрация май циганите са по в състояние да проведат.

Какъв ли европейски отзвук ще се получи???
цитирай
22. zlodeika - Ще се въздържа от коментар,
04.05.2012 21:43
защото в противен случай ще изпадна в крайно нелицеприятен цинизъм, визиращ олигофренията на така наречените мозъци на територията, наречена България.
цитирай
23. анонимен - По "логиката" на днешния ни живот,
04.05.2012 21:57
за голямо съжаление, децата се нуждаят от семейство и родители, които да ги пазят от държавата, докато те сами се научат да се пазят от държавата !!!
цитирай
24. chara - voxpop Учудвам се, че ще го кажа, но ... всеки има право на по-добър живот!
04.05.2012 22:54
В този смисъл - поздравявам ги за смелостта, макар винаги да съм мислела, че и оставането тук е не по-малко предизвикателство!
цитирай
25. chara - aries70 Да, това е едно от най-спорните неща. Отнемането на детето става
04.05.2012 22:56
по бързата процедура, а връщането му обратно - в съдебна процедура с всички подробности, които я съпътстват
цитирай
26. chara - bven Да, правомерния гражданин е потърпевш тук!
04.05.2012 22:58
Уви!
Останалите са печеливши!
Как да не пищи човек от възторг!
цитирай
27. chara - evrazol Евгени, аз лично се надявам законът да не стане факт!
04.05.2012 22:59
Тези дни имаше протести срещу него ама да видим!
цитирай
28. chara - andreshko Май си прав!
04.05.2012 23:00
andreshko написа:
за голямо съжаление, децата се нуждаят от семейство и родители, които да ги пазят от държавата, докато те сами се научат да се пазят от държавата !!!

цитирай
29. estirbg - Ще ми се да не е така, но уверено у нас вече прилагаме нечий еталон, познайте чий!
04.05.2012 23:26
Давам само един доста показателен линк, пък вие си мислете какво ни очаква нас и нашите деца:
http://endoftheamericandream.com/archives/10-disgusting-examples-of-very-young-school-children-being-arrested-handcuffed-and-brutalized-by-police
цитирай
30. tili - Ау! Добре, че
04.05.2012 23:44
съм си отгледала децата незаконно. Да му мислят следващите.
Ама като гледам разни млади майки как си влачат и бият децата по улиците... да не говорим за просещите цигането през учебно време...Не зная какво да кажа.
цитирай
31. estirbg - Още за глобалната война срещу децата:
04.05.2012 23:44

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_ponerology55.htm
цитирай
32. darktales - :)))))
05.05.2012 00:30
Аз отдавна подозирам, че умственият багаж на законотворците от ГЕРБ е по-малко от средния IQ на офис планктона... Вероятно повечето техни деца сега учат в училищата за "надарени", за да творят и те закони някой ден... ако остане за кого.
цитирай
33. sparotok - законодатели
05.05.2012 00:49
Светле, казвам го без увъртане - от такива законодатели ми настръхва косата! Нищо чудно, че не са имали смелост да се явят на дискусията. Гузен негонен бяга...
цитирай
34. stefbelchev - Ще си изкривя душата, ако кажа,че замисълът на закона е...лош!!! Истината е в словото, а не в плесника.
05.05.2012 02:33
Ще си изкривя душата, ако коментирам закона, като отвратителен или неприемлив за родителите...Сакън, да не би някой прогресивно психясващ родител или бездарен опозиционер, да не би случайно да му отнемат възможността да изпуска парата, като пресинява ближното си дете с плeсници(изключвам безръките) или с маша (някъде са си на дърва и въглища).
Съжалявам, критиците на подобен закон, но домашно възпитаното насилие се възпроизвежда в следващата генерация... А целта на всеки закон е да предпази обществото и отделния индивид от подобно озверяване.
Мразя синия цвят не заради СДС-ДСБ или Левски(ПодуйЯне), а заради...машата.
цитирай
35. kolevdobri - Съгласен!
05.05.2012 03:30
mt46 написа:
Предлагам да се запише в закона:
... с приоритет да се закрилят децата, рожби на ДС, МС, НС, НСБОП... :)

цитирай
36. bojo12345 - Този закон много ми прилича на ....
05.05.2012 07:48
Закона за "щастливите кокошки" Някой питал ли е сега тези кокошки дали са станали
по-щастливи или яйцата им са станали по - вкусни?:))))))))
Не е първата и няма да е последната недомислица ,която ГЕРБ предлага!
цитирай
37. chara - tili Поблемът на проекта за закон е, че е изгубил баланса!
05.05.2012 08:11
В този закон родителите нямат права, а единствено задължения при това такива, строго регламентирани. Свободна воля, избор и убеждения въобще нямат място тук.
Родителите ще бъдат санкционирани за всяко действие във вреда на детето, като вредата в немалко случай се определя от социални работници. Грешките на социалните работници обаче не подлежат на санкция.
цитирай
38. chara - darktales Има сайт, който е събрал "умните" изказвания на авторите на закона
05.05.2012 08:18
http://nmr.bg/%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%B8%D0%B7%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BD%D0%B0-%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8-%D0%B8-%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D1%80/

Като ги изчетеш и ще ти стане ясно, че нещата са отишли твърде далеч, уви!
цитирай
39. chara - sparotok Виж линка в предходния коментар.
05.05.2012 08:20
Закона се аргументира с абсурдни тези от типа: защо го критикувате, хората работиха по него една година!!! Дайте да го приемем да не отиде труда им на вятъра!
цитирай
40. chara - stefbelchev А никой не казва, че е тотално лош. Сбъркани са няколко фундаментални неща
05.05.2012 08:28
просто.
Закона претендира да закриля всички деца и размахва пръст на родителите натрапвайки им възпитателен подход, дефиниран като "позитивно родителство", неясно как и защо избран. Неясно, понеже към закона няма мотиви, каквито са неотменима част от всеки нов нормативен акт.
За "позитивното родителство" у нас се знае твърде малко и в нет-а няма много какво да се прочете, освен директивата на ЕС от 2006 г, която го препоръчва.
Само че ... духът на Директивата е различен от това, което е останало от нея в проекта за закон.
Какво да правят хората, които са привърженици на т.нар. "естествено родителство"? Те подлежат вероятно на санкция т.к. са избрали този тип отношения с децата си!
Привърженици на естественото родителство в България има немалко. Инфо из нет-а - също.
А какво да правят онези родители, който искат да обучават децата си в къщи. И те са извън закона и подлежат на санкция.
цитирай
41. chara - bojo12345 Лошото е, че не само я предлага, но има шанс и да я приеме.
05.05.2012 08:30
И тогава ... на конвейра или в матрицата.
цитирай
42. dalida - Здравей Светла!
05.05.2012 08:39
Законът не само е некачествен, а и недодялан - изкопиран,пригоден за местни условия. Този, който го е предложил доста дълго е живял в изолация или в чужбина.Но, и да го приемат,едва ли някога някой ще се уплаши от неговите силни думи,защото закони в България - дал господ, но никой не ги спазва. Ако беше обратното - доста неуспешни политици щяха да гният по затворите,а другите щяха да си вземат поука.
Добре си засегнала болното място на закона, ще има ли обаче ефект от този протест.
ако приемат този закон - недоносче, ще станем като американците. При тях децата живеят свободно, правят каквото им хрумне без одобрението на родителите си, но затова пък родителите правят така: още докато детето е на годинка,започват ограниченията - кое може, кое е позволено и как се създават здравословни навици, и всичко което е разрешена се забранява още в първите 7 години от възпитанието на детето. Изпуснат ли се тези първи 7 годинки, детето става неконтролируемо, после като възрастен не може да се справи с строгостта на живота и посяга към наркотиците или към самоубийството.
Изглежда че, в БГ мислещите политици са малко и затова изработват неадекватни закони. От 1990 г,насам всички политици сякаш не са в час и сътворяват най-абсурдните закони,за да докажат некадърността си.

Поздрави за статията!!
Приятен ден!

цитирай
43. osi4kata - този така наречен "закон"
05.05.2012 08:39
е изкован, за да защити децата на полу-диви островитяни от безхаберните им родители със съмнителни морални ценности.
Българите живеят за децата си, жертват се заради тях и не ги убиват, когато плачът им ги дразни.

Това е Глобална политика за създаване на еничари, според мен.
цитирай
44. syrmaepon - И след като родителите,ще бъдат наказвани за това
05.05.2012 08:45
andreshko написа:
за голямо съжаление, децата се нуждаят от семейство и родители, които да ги пазят от държавата, докато те сами се научат да се пазят от държавата !!!


ще почнат да се крият с децата си по села и пещери и да ги образоват в къщи далеч от всички манипулативни институции....Ех,тоя интернет - зловидя им се свободата...
цитирай
45. syrmaepon - то и сега да имаш дете е геройство
05.05.2012 08:47
от сега нататък,ще бъде война на живот и смърт...и това ако не качи прираста на населението /на пук на държавата / не знам какво друго....
цитирай
46. chara - dalida На обсъждането на проекта, на което присъствах в СУ имаше изказвания
05.05.2012 08:52
от родители, заели активна позиция "против", върху които в момента се оказва натиск и върху децата им също.
Точно това е еден от страховете, че могат да бъдат атакувани чрез децата заради гражданска позиция.
цитирай
47. chara - osi4kata Това, което ме порази е разминаването в духа на Хартата за правата на човека
05.05.2012 08:54
Конвенция за правата на детето и духа закона.

цитирай
48. chara - syrmaepon Мдаааа ... децата станаха лукс!
05.05.2012 08:55
:)
цитирай
49. osi4kata - :)) разбира се.
05.05.2012 09:02
Новите Властелини имат Нови Концепции за Права и Свободи. Дори свещенното право на Родителство трябва да се контролира от тях.
цитирай
50. zabunova - Не е справедливо децата дасе отн...
05.05.2012 09:20
Не е справедливо децата дасе отнемат от родител, който не може да се грижи за тях, защото е безработен, а на приемните родители да се дават месечни възнаграждения от 1 и половина МРЗ + 197.00 лева за нуждите на детето месечно! Преди 3-4 години разговарях с една приемна майка, която сега отглежда две деца и има доходи към 1000 лева. Другите ситуации за родителите изключвам - когато са болни или имат други пристрастия. Кога на обикновено семейство държавата плаща 197.00 лева на дете за нуждите му? Не можах да разбера до днес!
цитирай
51. zabunova - Исках да Ви поздравя за материала ...
05.05.2012 09:23
Исках да Ви поздравя за материала Ви!:)))
цитирай
52. lyubomircholakov - Нито по времето на нацизма, нито по ...
05.05.2012 10:06
Нито по времето на нацизма, нито по времето на комунизма е имало подобни тоталитарни закони.
цитирай
53. submarine - Струва ми се, че екрайно време гражданите-деца на една държава да имат право
05.05.2012 10:15
на осиновяване от друга държава-майка, ако тяхната не полага грижи за тях, по установените международни стандарти.
Този законопроект и други подобни закони свеждат гражданинът до една машина за възпроизводство. Тревожен е този стремеж към тотален контрол върху човешкия живот.
цитирай
54. watchtowerman - Понеже Брюксел ще съфинансира с евро,
05.05.2012 10:52
а българският данъкоплатец ще плаща в левове, то затова новия закон за детето се превръща в СИГУРЕН ИЗТОЧНИК на ПАРИ - приемните семейства ще получават по 7000 лв на година за "издръжка" на едно "проблемно" дете, "освидетелствуването" на приемното семейство отново е "грижа" на администрацията. Порочният кръг на корупционните схеми се затваря законодателно, Щом има пари ще има и МОТИВИРАНИ ЗАКОНОДАТЕЛНО ПРИЧИНИ, прикрити все с "ГРИЖА ЗА НЕЩО". Чрез измислено законотвърчество Администрацията "доказва" неоходимостта от съществуванието си, роенето си, и подсигуряване не само на съществуванието си, но и на ония от обкръжението й - роднини, близки, приятели - по партийна, мафиотска, сексуална, и всякаква, от взаимен интерес, причина. Няма защо да се залъгваме - Законът за детето ЩЕ БЪДЕ ПРИЕТ и от България, след като вече съществува в други европейски страни.
http://savebgchildren.wordpress.com/%d0%b0%d0%b2%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8f/

Проблемът не е законотворчеството, а в модела на Управлението. Ясно и категорично обществото ТРЯБВА да посочи НОВ Модел и да насочи усилията си към неговото осъществяване. Модел БЕЗ ПЛАТЕНА държавна администрация, защото НЯМА НУЖДА ОТ НЕЯ...В Древността имало такова Управление.
цитирай
55. goran - Чара, явно държавата иска да ни вземе децата!
05.05.2012 11:55
Нужно е родителите и всички останали да противодействаме! - Всички разумни, родолюбиви хора заедно!!

Това е пътя, да се борим и защитаваме живота и щастието си! - Така е било, е и ще бъде!

Колкото по-рано разберем, че сами можем да си помогнем, толкова по-добре!
цитирай
56. voxpop - Така е, Чара, но нормалните хора ...
05.05.2012 12:27
Така е, Чара, но нормалните хора искат да живеят нормално и спокойно и да бъдат зачитани като личности. Никой нормален човек не се стреми към супер-лукс условия на живот, нито към световна слава.
Но защо трябва да бъдем "предизвиквани" от изровени пътища, а ежедневното пресичане да пешеходната пътека да се превръща в екстремно преживяване?
Как при тези условия на живот един съвсем обикновен и нормален човек да бъде спокоен, че детето му ще оцелее, докато стигне до училище?
Защо трябва да се съгласяваме с натрапените ни от продажни управници "предизвикателства", които ползват само и единствено тях?
Дали ще мине този законопроект? Най-вероятно да. И питам защо толкова се засили през последните месеци законодателната инициатива, и то за закони крайно ограничаващи, да не кажа потъпкващи основни човешки права ???
Та ако имаме някакво право, то е да защитим човешкото си достойнство и да живеем нормално(не случайно повтарям НОРМАЛНО), което при тези условия днес в България, а може би и десетки години напред, е невъзможно!
А човешкият живот е твърде кратък, за да бъде посвещаван на лозунги и чужди нам каузи на банда разбойници и продажници каквито са днешните/вчерашни "управляващи" олигарси!
цитирай
57. chara - zabunova Сега върви форсирано обучение на приемни родители!
05.05.2012 15:08
Отворете сайта за работа jobs.bg и ще се уверите. Всеки ден почти има обяви.
цитирай
58. chara - submarine "Тревожен е този стремеж към тотален контрол върху човешкия живот."
05.05.2012 15:10
Съгласна съм!
цитирай
59. bezmitove - Е добре де, всички сте против този закон
05.05.2012 15:10

Дори не видях поне един(дори да е някой надъхан гербаджия или гербаджийка майка) да е против в тази тема.
А защо тогава оставате разни лумпени да ви го вкарат закона?!
Къде ви е гражданското общество?!
Или просто сте като стадо овце, каквото ви наредят това ще е.
И само блеете по блогове и форуми, и нищо повече?!
Е значи извода е,че са прави да ви вкарват всякакви подобни закони?
цитирай
60. chara - goran Искрено се надявам, най-после повече хора да намерят сили в себе си и заедно
05.05.2012 15:12
да кажем: СТИГА!
цитирай
61. chara - voxpop Съгласна съм!
05.05.2012 15:16
:)
цитирай
62. chara - bezmitove На 28 април т.г. имаше протести срещу закона в София.
05.05.2012 15:24
:)
цитирай
63. bezmitove - И какво постигнахте с тези протести
05.05.2012 15:31

Боко Тиквата си го премести от единия крачол в другия?
Протести има в Гърция, Испания, Германия...
В България и протестите ви са такива...овчедушни...
цитирай
64. chara - bezmitove Да така е. Спасяването поединично е национален спорт.
05.05.2012 15:42
На протестиращите тук обикновено се гледа като на луди или екзотични птици. Общо взето нищо сякаш не е мръднало от времето, описано от Алеко в "Разни хора, разни идеали" преди 118 г.

За 22 г обществото така е разединено и атомизирано, че вече не знам има ли нещо, около което би могла да се концентрира някаква градивна енергия.
цитирай
65. lyubomircholakov - Някои гледат само сеир и критикарстват.
05.05.2012 15:55
bezmitove написа:

Боко Тиквата си го премести от единия крачол в другия?
Протести има в Гърция, Испания, Германия...
В България и протестите ви са такива...овчедушни...


Интересно, вие, "неовчедушните", какво направихте? Или само гледате сеир?

цитирай
66. bezmitove - Има
05.05.2012 15:59

Когато дойде следващата световна криза(истински голямата)... и когато вече наистина повече българи няма да имат какво да ядат...е тогава ще ги питам разните му там гоцевчета, костовчета, бокотиквеничевчета "Кога лапахте кюфтета не ривахте", ха сега да ви видя!
И мисля, че това време не е много далече...
цитирай
67. bezmitove - lyubomircholakov, ми то
05.05.2012 16:00

и сеира ви е един такъв...овчедушен...
Какво да му гледаш?
цитирай
68. lyubomircholakov - 68. bezmitove
05.05.2012 16:11
Хубаво, всичко е овчедушно, освен тебе. Ти си единственият герой, който не е овчедушен, следователно има активно, неравнодушно, неовчедушно, гражданско отношение към проблема. И какво предлагаш? Констатациите ти вече ги прочетохме, в тях действително има доста истина - защото след 22 години лъжи и измами хората няма как да не се изморят. Само, че така и не става ясно, след като си толкова различен от "овчедушните" - каква е твоята идея по въпроса? Защото става дума за нещо, което и най-страшните тирани и деспоти по света не са си позволявали - да се отнемат децата на родителите. В България това го е имало само по време на турското робство, когато са отнемали момчета за еничари. Сега уж не сме в робство - а се подготвя такова отнемане в масови мащаби, както четеш. И, между другото, не е само в България - такива отнемания се извършват в сериозни мащаби в една Скандинавия, в Норвегия там за една година са отнети над 6 хиляди деца. В Русия също. Наскоро четох как отнели децата на един български турчин в Холандия. И на целия този кошмар, който пред очите ни превръща прехвалената демокрация в една от най-ужасните диктатури в човешката история - какво предлагаш ти, освен да се грееш на този огън, в който изгаря България, и да правиш дълбокоумни забележки?
цитирай
69. tsbotev - Апропо, "държавни" ...
05.05.2012 16:29
Апропо, "държавни" стандарти няма от 2001 г.
цитирай
70. bezmitove - lyubomircholakov, нещо много си се пообъркал
05.05.2012 16:30
Нито съм писал, че съм герой, нито че се грея на някакъв огън.
Решение, такова каквото ви се иска няма.
Защото тази така наречена демокрация е режисирана от "бившите" комунисти, ДС(само агентите са над 15 000 души), за тях и техните деца. И всички тези в момента владеят България.
Казали са "Властта с кръв сме я взели, и с кръв ще я дадем".
Отделно колко и от тук пишещите им слугават, дори и сега, дори и в този момент, когато натискат палец нагоре(осъждайки техни решения) ?!
А в същото време вие искате да плямпате по форумите и блоговете, някои от вас да протестират на площадите малко и готово, всичките тези отрепки агенти от ДС, мутрагени, управляващи и техните деца ще ви дадат властта на тепсия?!
Да, ама на куково лято!
За това по горе вече съм писал какво следва, като станат много гладните българи ще се види "Дълбоки ли са тихите води"...
цитирай
71. lyubomircholakov - bezmitove, нали си чувал за сламката в чуждото око и за гредата в твоето?
05.05.2012 16:40
Няма нужда да пишеш за нещо, което си личи. Така и не стана ясно какво предлагаш. Тук поне се посочва проблема, което е първата крачка към неговото решаване - защото без идентифициране на проблема естествено, че не може да се пристъпи към предоляването му. Винаги първо е диагнозата, а после се търсят начини за лечението.
И след като ти самият, както се вижда, си доста активен "по форумите и блоговете", странно е да обвиняваш другите в "плямпане". След като властта няма да бъде дадена на тепсия, ти да не си излязъл с "калашников" в гората да се бориш срещу червената мафия? И ти седиш пред компютъра и "плямпаш" - но за разлика от други, които се вълнуват от проблема и търсят начини за решаването му, се опитваш да пречиш дори на обсъждането му? И каква е ползата от твоето участие в тази дискусия? Да се изтъкнеш колко другите са "овчедушни", а ти не? Добре, разбрахме високото ти мнение за себе си и ниското ти мнение за останалите. Ако имаш да кажеш нещо по проблема - давай! Иначе само пречиш на хората, които искрено се опитват да намерят начини за решаването му.
цитирай
72. bezmitove - lyubomircholakov каква ви е ползата от участието
05.05.2012 16:53

като тук пишете за СЛЕДСТВИЕТО!!!
А аз ви пиша за една от причините...и според твоите думи преча...
Е така като разсъждавате неминуемо се сещам за...овчедушие...
Запомнете един път завинаги, като обсъждате и сте насочили вниманието си основно към едно от следствията, не може да промените нищо. Добре е да погледнете към причините! Или поне, най-малко да ги потърсите.


цитирай
73. lyubomircholakov - 73. bezmitove
05.05.2012 17:11
Спроед тебе една от причините, която посочваш, е наличието на "червена мафия". Само, че първо: това е много общо и с нищо конкретно не допринася за разнищване на проблема - защото по същия начин червената мафия е виновна за разгула на престъпността, за рухването на икономиката, за появата на олигархия, за масовата бедност. Това е така и спор няма. Но какво от това? По същия начин може да се каже, че червената мафия е възникнала, защото през 1944 г. комунистите вземат властта - ако не я бяха взели, сега нямаше да имаме червена мафия. И какво от това, че правим такава констатация?
Второ: тази причина не е съвсем истинската причина, защото подобни закони има или се внедряват в много страни от Европа, посочих примера със Скандинавия. И там ли червената мафия е виновна? Дето я нямат? Процесът е много по-широкообхватен и съвсем очевидно разрушаването на семейството и отнемането на възможността родителите да възпитават децата според собствените си разбирания, идеи и (!) религия! може да бъде сметнато като поредното стъпало за установяване на едно общество, наричано обикновено "глобална диктатура". Но тук се дискутира съвсем конкретен въпрос: как да се попречи, поне на този етап, на въвеждането на този кошмарен закон в България? С какви конкретни мерки? Именно върху това трябва да се съсредоточим, а не да обвиняваме хан Аспарух, че е избрал това място за държавата ни.
Извини ме, но мисля, че проблемът ти е, че правиш констатации (при това определено обидни и несправедливи), вместо да сочиш конкретни решения.
цитирай
74. chavdar01 - В БГ.ВСИЧКО Е ЧАЛГА!
05.05.2012 18:41
И ТОЗИ ЗАКОН НЕ ОТСТЪПВА НА ТОВА!
БЪЛГАРИЯ-ЧАЛГАРИЯ.
цитирай
75. razkazvachka - Не само този закон, наистина, но той е точно оня, който стои между децата и родителите...
05.05.2012 21:39
Нима роботизирания администратор може да проумее човешките отношения - не, те се ръководят единствено от членчета и алинеи - но това е остатък от държава, който се е разраснал като тумор и иска да владее всичко... алчността на тази администрация е тази, която ще я погуби...
цитирай
76. lyubomircholakov - Нима роботизирания администратор ...
06.05.2012 08:33
razkazvachka написа:
Нима роботизирания администратор може да проумее човешките отношения - не, те се ръководят единствено от членчета и алинеи - но това е остатък от държава, който се е разраснал като тумор и иска да владее всичко... алчността на тази администрация е тази, която ще я погуби...


Лошото е, че погубва и цялата държава.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: chara
Категория: Политика
Прочетен: 5923211
Постинги: 279
Коментари: 11519
Гласове: 89133
Календар
«  Октомври, 2022  
ПВСЧПСН
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31